توضیحات محصول

منحنی مشخصه دیود زنر و امیتر مشترک با متلب matlab
diodeپروژه منحنی مشخصه دیود در نرم افزار متلب
emiter-moshtarak
پروژه  منحنی مشخصه ترانزیستور امیتر مشترک در نرم افزار متلب

zener

پروژه منحنی مشخصه ولتاژ و جریان در دیود زنر با نرم افزار متلب

نظری بدهید